Aller au contenu

Catégorie:Sida

Útá Wikipedia.

Sida (Syndrome d'immunodéficience acquise) epesamaka na ngenge.

Ngenge oyo epasaka bokɔnɔ bwa sida elimbisaka bokasi bwa makila ya moto. Ntango ngenge ena ekoti na nzoto ya moto, ekoboma bakengeli ya makila. Mpo bango nde bapekisaka bokɔnɔ bokoto o nzoto ya moto. Kobele bokɔnɔ bwa sida elingi koloba te ngenge yango ekoti na nzoto ya moto mpe sima ya mikolo akobele.

Bikakoli o molɔngɔ́ ya bilɔkɔ ya loléngé mɔ̌kɔ́ « Sida »

Cette catégorie comprend 4 pages, dont les 4 ci-dessous.