Eyɔ́tɔli

Útá Wikipedia.
Loléngé la kobáka nsɛ́tɛ́ na eyɔ́tɔli.
Eyɔ́tɔli patátálu
Biyɔ́tɔli mpé nsɛ́tɛ́ ya kurúze.

Eyɔ́tɔliebákoli ya nsɛ́tɛ́ ezalí esáleli ya mabɔkɔ mpɔ̂ na koyɔ́tɔlɔ nsɛ́tɛ́ tǒ kobákola nsɛ́tɛ́.


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.