Faraon

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki
*Serceuil ya Faraon Tutanchamun

Faraon ezalí mokonzi wa Ejipte ya Mani ya kala tǒ ya Mani ya síká. Na monɔkɔ ya ba-Ejipsiɛ́ elingí koloba : mokonzi monɛ́nɛ.