Farizé

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki

Ba-Farizé ezalaki lingomba ya Bayuda oyo bazalaki koluka kotosa mibeko nyonso ya Moize ná ya bokolo.