Ntángo ya molɔ́ngɔ́

Útá Wikipedia.
Libúngútulú lya nsé na bitando bya ntángo

Ntángo ya molɔ́ngɔ́ (UTC)Ntángo ya Greenwich (GMT) (Coordinated Universal Time na lokótá Lingɛlɛ́sa) ezalí ntángo na Londoni.

  • Ntángo ya Kinsásá ezalí UTC + ngonga mɔ́kɔ́.
  • Natángo ya Lubumbashi ezalí UTC + ngonga míbalé.