Aller au contenu

Bɔ̌kɔ́

Útá Wikipedia.

Nkómbó bɔ̌kɔ́ ekokí kozala :

  • bɔ̌kɔ́ tǒ bomɔ̌kɔ́ o mambi ma lokóta ;
  • lisangá to lingómbá lya bato, bilɔ́kɔ, nyama tǒ nkómbó iyíké.